CZ | SK | HU | PL | RO | HR
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Pokud jste zde nenašli odpověď na Vaši otázku, obraťte se prosím přímo na nás. Dotazy zasílejte na email nebo volejte na číslo +420 553 401 113.
 
Objednávání zboží - dílčí kupní smlouva
Objednávka, jako závazný a neodvolatelný návrh na uzavření dílčí kupní smlouvy, může být uskutečněna odběratelem následujícími způsoby :

- Písemně faxem
- Elektronicky mailem
- Elektronicky přes internetový obchod
- Telefonicky
- Dopisem
- Osobně s písemným potvrzením sjednané smlouvy

Objednávka musí obsahovat určení druhu zboží, množství, vymíněných vlastností (barva), kódu zboží, kupní ceny, způsobu doručení, termínu a místa dodání, popř. další instrukce vztahující se k objednávce.

Pokud objednávka neobsahuje některou z uvedených náležitostí, má dodavatel právo tuto náležitost určit, přitom přihlédne k obvyklým potřebám objednatelů. Jako místo dodání dodavatel určí adresu odběratele uvedenou v objednávce. Termín dodání dodavatel určí co nejdříve od objednání, obvykle do 24 hodin od potvrzení objednávky.

Objednávky jsou dodavatlem přijímány každý všední den od 8 do 16 hodin. Objednávky došlé mimo tento čas budou přijaty v nejbližší možné době.
Dílčí kupní smlouva je uzavřena v okamžiku akceptace objednávky dodavatelem. Objednávka je akceptována písemným potvrzením jejího převzetí nebo dodáním zboží. Dodavatel je oprávněn objednávku akceptovat také pouze částečně nebo i po částech postupně.

Dodavatel je oprávněn objednateli navrhnout změnu dílčí kupní smlouvy, a to až do dodání zboží. Návrh na změnu kupní smlouvy podává dodavatel objednateli písemně, nebo i faktickou dodávkou odlišnou od dílčí kupní smlouvy. Jestliže objednatel nepodá proti tomuto návrhu do 5 dnů písemně dopisem námitky, má se za to, že návrh změny akceptoval. Jestliže objednatel neakceptuje změnu dílčí kupní smlouvy, je dodavatel oprávněn od dotčené kupní smouvy odstoupit.

 

Dodací podmínky
Odběratel je povinen zajistit převzetí zboží v místě a čase dodání. Nepřevezme-li odběratel zboží v místě a čase dodání, je povinen uhradit všechny náklady vzniklé dodavateli s opakovaným zasíláním zboží. Jedná se zejména o náklady na dopravu a balení zboží.

Zboží se považuje za dodané v okamžiku převzetí objednatelem. Za objednatele se pro účely převzetí zboží považuje jakákoliv osoba, která zboží převezme v místě dodání dle dílčí kupní smlouvy. Objednatel je povinen při převzetí zboží jej s odbornou péčí prohlédnout a potvrdit jeho dodání, kompletnost a bezvadnost svým podpisem na svodku rozvozu zboží spediční služby používané dodavatelem pro rozvoz zboží, případně dodacím listu dodavatele, popř. lze vyjádřit své námitky proti kompletnosti a bezvadnosti.

Každá smluvní strana je oprávněna plnit druhé straně i částečně, druhá smluvní strana je povinna částečné plnění přijmout.

 

Cenové a platební podmínky
Smluvní strany se dohodly, že budou provádět úhradu vzájemných závazků formou bezhotovostního platebního styku, dobírkou nebo platbou v hotovosti při osobním odběru zboží. Smluvní strany se dohodly, že splatnost veškerých závazků včetně kupní ceny dle dílčí kupní smlouvy, se bude řídit splatností uvedenou na odpovídající faktuře.

Dodavatel je povinen objednateli vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu.

Dodavatel je oprávněn fakturu vystavit v den, kdy je zboží expedováno. Dodavatel je oprávněn kdykoliv vystavit zálohovou fakturu (zejména při objednávkách zboží celkové větší hodnoty). Splacením zálohové faktury může podmínit akceptaci objednávky.

 

Záruka, reklamace, vrácení zboží
Rizika z poškození, ztráty, zničení nebo znehodnocení zboží bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází na odběratele v době, kdy převezme zboží od dodavatele popř. spediční služby, nebo jesliže tak neučiní včas, v době, kdy mu dodavatel popř. spediční služba umožnila nakládat se zbožím a odběratel porušil smlouvu tím, že zboží nepřevzal.

Záruka za zboží a jeho reklamace a případné vrácení se řídí Reklamačním řádem dodavatele, viz. níže.

 

Reklamační řád
 Právo odběratele na reklamaci vadného zboží
Vyskytne-li se na zboží vada, může odběratel uplatnit u dodavatele své právo z odpovědnosti za vady zboží. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v důsledku špatného skladování, opotřebení, chybného zpracovnání, špatného technologického postupu, nesprávného polohování střihu, nevhodné kombinace materiálů a komponentů jiných dodavatelů nebo nevhodného užívání koncového výrobku, s ohledem na ošetřování doporučené dodavatelem.

Reklamovaný materiál musí být v původním, nezpracovaném stavu, zpracovaný materiál (nastříhaný, ušitý, potištěný...) již nelze reklamovat!

K reklamaci lze přijmout jen takové její uplatnění, které je podloženo dokumentací dle následujícího postupu.

 Postup při uplatnění reklamace
1. Pro uplatnění reklamace je nutno předložit :
- fakturu (kopii)
- dodací list (kopii)
- doklad o zaplacení zboží (kopii) - všechno reklamované zboží musí být řádně zaplaceno
- soupis reklamovaného zboží
- identifikační štítky z jednotlivých reklamovaných rolí (kopie)
- detailní popis zjištěných vad
- všechen reklamovaný materiál

2. Místo:
Reklamaci odběratel uplatňuje výhradně u dodavatele na adrese FIBRES s.r.o., Zengrova 630/83, Ostrava - Vítkovice, 703 00

3. Lhůty:
Lhůta pro uplatnění reklamace je 6 měsíců ode dne převzetí zboží nebo ode dne doručení zboží odběrateli. Reklamaci je odběratel povinen uplatnit ihned po zjištění vady, nebo v okamžiku, kdy mohla být vada zjištěna poprvé.
 Vyřízení reklamace
Reklamace musí být ze strany dodavatele vyřízena bez zbytečného odkladu. Po odborném posouzení vady dodavatel rozhodne o uznání, popř. neuznání reklamace a navrhne způsoby jejího řešení - prioritně se reklamace řeší náhradou reklamovaného materiálu za bezvadný.

Dodavatel si vyhrazuje právo uznat reklamaci i v případech, kdy nebyly splněny některé z výše požadovaných podmínek.

 

copyright společnost FIBRES s.r.o
FIBRES s.r.o., Zengrova 630/83, Ostrava-Vítkovice, 703 00 Tel.: +420 553 401 113, Fax: +420 596 628 898, www.fibres.cz, E-mail: info@fibres.cz


Doporučujeme: www.naradi.cz - Nářadí - Bosch,Narex,Protool,DeWalt,AL-KO,Black and Decker,Knipex,Fiskars Pracovní oděvy, rukavice, reklamní textil - www.pracovniodevy.cz
www.interprise.cz - ERP, CRM, E-shop Nejfuton.cz jsou postele pohovky matrace a futony Betonové ploty